Компанийн хувьцаа эзэмшигчид

КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Хаан Даатгал ХХК нь 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани ба нийт таван хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө дээр суурилан байгуулагдсан үндэсний даатгалын компани юм. 2018 онд компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 5.1 тэрбум төгрөг болж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон доод хэмжээнд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө хүргэж нэмэгдүүлсэн ердийн даатгалын тав дахь компани болоод байна.