Санхүүгийн мэдээлэл

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хөрөнгийн хэмжээ 11.8 тэрбум төгрөг болсон ба энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад 33%-р өссөн үзүүлэлт юм. Сүүлийн 5 жилд дунджаар Хаан даатгал ХХК-н активийн хэмжээ 25% өссөн байгаа нь салбарын дундаж үзүүлэлтээс 7% орчим өндөр үзүүлэлт юм.

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нөөц сангийн хэмжээгээ нэмэгдүүлэн 4.3 тэрбум төгрөгт хүргэсэн нь өмнөх оноос 60%-р өссөн үзүүлэлт юм. Нөөц сангийн сүүлийн 5 жилийн дундаж өсөлт нь 27% бөгөөд энэхүү үзүүлэлт нь бидний даатгуулагчдын эрсдэлийг хариуцах чадвар тогтвортой өсөж байгааг илтгэж байна.