Даатгалын тохиолдлын үед авах арга хэмжээ

Та даатгалын тохиолдлын үед дараах арга хэмжээг авч, даатгалын шуурхай албаны утаснаас заавар, зөвлөгөөг авна.

Аюулгүй байдлыг хангах

Хохирлыг ихэсгэхгүй байх, цаашид гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авна.

Гэмтэж бэртсэн хүмүүст туслах

Өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд хамгийн чухал тул анхны тусламж үзүүлж, шаардлагатай бол эмнэлгийн яаралтай тусламж (103) дуудна. 

Мэдэгдэх

 Холбогдох мэргэжлийн байгуулага (ЗЦГ, ОБЕГ, контор, ОСНАА)- д хандах

Шуурхай алба болон Хаан Даатгал ХХК-д Улаанбаатар хотод 24 цагийн дотор, хөдөө, орон нутагт 72 цагийн дотор мэдэгдэж, бүртгүүлэх.

Ослыг баримтжуулах

 Ослын үеийн орчин нөхцөл, тохиолдыг харуулсан 7-8 зураг авах, 1-2 минутын дүрс бичлэг хийх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам тээврийн ослын үед:

1. Ослын газраас хөдлөхгүй байх,
2. Хүн гэмтсэн тохиолдолд яаралтай түргэн тусламж (103) дуудах,
3. Замын цагдаа (102)-д дуудлага өгөх,
4. Осол Улаанбаатар хотод бол Шуурхай дуудлагын 7777-3000 дугаарт, хөдөө, орон нутагт бол Хаан даатгал ХХК-н 7575-7588 дугаарт тус тус мэдэгдэх,
5. Зураг бичлэг хийн, баримтжуулах 

Галын ослын үед:

1. Аюулгүй байдлыг ханган, хохирлыг ихэсгэхгүй байх боломжит арга хэмжээг авах,
2. Хүн гэмтсэн тохиолдолд яаралтай түргэн тусламж (103) дуудах,
3. ОБЕГ (105) болон Гал унтраах анги (101)-д дуудлага өгөх
4. Хаан даатгал ХХК-ийн 7000-0808 дугаарт мэдэгдэх,
5. Зураг бичлэг хийн, баримтжуулах 

Усны ослын үед:

1. Аюулгүй байдлыг ханган, хохирлыг ихэсгэхгүй байх боломжит арга хэмжээг авах,
2. Хүн гэмтсэн тохиолдолд яаралтай түргэн тусламж (103) дуудах,
3. Харьяалагдах СӨХ, контор (ОСНАА)-т мэдэгдэх, шаардлагатай тохиолдолд ОБЕГ (105)-д дуудлага өгөх
4. Хаан даатгал ХХК-ийн 7000-0808 дугаарт мэдэгдэх,
5. Зураг бичлэг хийн, баримтжуулах