ГАРЦ БАГЦ ДААТГАЛ

ГАРЦ БАГЦ ДААТГАЛ 

ГАРЦ БАГЦ ДААТГАЛ нь тээврийн хэрэгслийн даатгал, жолоочийн хариуцлагын нэмэлт хамгаалалтын даатгал, жолоо барьж байх үеийн гэнэтийн ослын даатгал, орон сууцны их бүрэн даатгал, гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал зэрэг 5 даатгалын бүтээгдэхүүн агуулсан багц даатгал юм. 

 

Хэн даатгуулах вэ?   B ангиллын тээврийн хэрэгсэлтэй иргэн        
               
Багт даатгалын төрлүүд   Гарц 10 / Гарц 20 / Гарц 40        
               
Ямар даатгалын бүтээгдэхүүнийг агуулсан бэ?   Өөрийн өмчийн B ангиллын тээврийн хэрэгсэл        
  Жолоочийн хариуцлагын нэмэлт хамгаалалтын даатгал        
  Жолоо барьж байх үеийн гэнэтийн ослын даатгал        
  Орон сууцны иж бүрэн даатгал        
  Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал        
               
  Гарц багц даатгал   Хамрах эрсдэл   Хамгаалалтын хэмжээ
    Гарц 10 Гарц 20 Гарц 40
  B ангиллын тээврийн хэрэгслийн даатгал   Байгалийн эрсдэл   10 сая 20 сая 40 сая
  Галын эрсдэл  
  Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл  
  Жолоо шилжүүлэх үеийн эрсдэл  
  Их биеийн хулгай дээрмийн эрсдэл  
  Гуравдагч этгээдийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас учрах эрсдэл  
  Зориулалтын зогсоолд байх үеийн бүх эрсдэл   1 сая 2 сая 4 сая
  Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал   Жолоо барьж байх үеийн бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулах хохирол   10 сая 20 сая 40 сая
  Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал   Жолоо барьж байх үеийн гэнэтийн осол   1 сая 2 сая 4 сая
  Орон сууцны иж бүрэн даатгал   Орон сууцны хөрөнгийн даатгал   1.3 сая 1.3 сая 1.3 сая
  Орон сууцны хариуцлагын даатгал   1.3 сая 1.3 сая 1.3 сая
  Гадаадад зорчигчийн гэнэтийн ослын даатгал   Гадаадад зорчих үеийн гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн хамгаалалт     20.000$ 20.000$
               
  Даатгалын үнэлгээ ямар байх вэ?   Гарц 10: 15 саяас бага үнийн дүнтэй машинууд даатгуулна        
    Гарц 20: 15-30 сая төгрөгний үнийн дүнтэй машинууд даатгуулна    
    Гарц 40: 30-50 сая төгрөгний үнийн дүнтэй машинууд даатгуулна.    
               
  Даатгалын хураамж   Гарц 10: 120.000₮        
    Гарц 20: 240.000₮        
    Гарц 40: 450.000₮        
               
  Даатгуулагчийн нөхөн төлбөр авах өргөдөл   Нөхөн төлбөрийн маягт бөглөх        
               
  Даатгалын тохиолдол болон түүний шалтгааныг тогтоох эрх бүхий байгууллагын дүгнэлт, шийдвэр, тогтоол, бусад эрх зүйн акт, холбогдох баримтууд   Бүх төрлийн галын эрсдэлийн үед ОБЕГ-н дүгнэлт        
    Зам тээврийн ослын үед ЗЦГ-н тодорхойлолт        
    Ус алдалтын үед орон сууцны конторын дүгнэлт        
    Гэнэтийн ослын үед эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлт, эмчлүүлсэн магадалгаа, эмчилгээний тухай бичилт хийсэн амбулаторийн карт болон өвчний түүх, эмнэлгийн хуудас        
    Хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий байгууллагын үнэлгээ, тайлан        
    Даатгалын гэрээний хуулбар