Барилга угсралтын ажлын багц даатгал

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН БАГЦ ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар барьж буй барилга байгууламж, ажлын талбайд суурилуулсан тоног төхөөрөмж, бараа материал, ажилчдын түр сууц, кэмп, агуулах, инженерийн шугам сүлжээнд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

 Даатгалын зүйл

 • Барьж буй барилга, байгууламж
 • Ажлын талбайд суурилуулсан тоног төхөөрөмж
 • Бараа материал
 • Ажилчдын түр сууц, агуулах, даатгалын зүйл

 Даатгалын эрсдэл

  Үндсэн эрсдэл:

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Байгалийн гамшиг
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал
 • Барилгын нуралт

  Нэмэлт эрсдэл:

 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
 • Хулгай, дээрэм, түүний үр дагавар

 Даатгалын үнэлгээ

 • Даатгуулагчийн хийж гүйцэтгэж байгаа барилга байгууламжийн төсөвт өртгийг үндэслэн тогтооно.

 Даатгалын хураамж

 • Эрсдэлийн түвшин, даатгалын зүйлийн бүтэц, хийц зэргээс хамаарч тогтооно.

 Даатгалын хугацаа

       -

Нөхөн төлбөрийн   бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт