Гадаад ачаа тээврийн даатгал

ГАДААД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар Монгол Улсаас гадаад орнууд руу, гадаад улс орноос Монгол Улс руу тээвэрлэгдэж буй ачаа бараанд тээвэрлэлтийн явцад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

 Даатгалын зүйл

 • Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа
 • Тээврийн зардал
 • Ашиг сонирхолд учирсан зардал буюу авран хамгаалах зардал

 Даатгалын эрсдэл

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт
 • Тээврийн хэрэгсэл хоорондоо эсвэл үл хөдлөх биет, хөвөгч биетийг мөргөх, гүүрийн нуралт
 • Хөлөг онгоц усанд живэх, шидэгдэх, сураггүй алга болох, сүйрэх
 • Газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт, түүний нөлөө
 • Аюул учирсан үед ачааг портоос шилжүүлэх явцад гарах хохирол
 • Хөлөг онгоц болон чингэлэг, галт тэрэг, агуулахад ус нэвтрэх, порт усанд автах
 • Үер, цунами, гамшгийн түвшний хүчтэй хуй салхи

 Даатгалын үнэлгээ

 Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгуулагчийн сонгосон хамгаалалтын төрлөөс хамаарч   дараах байдлаар үнэлгээг тогтооно.

  А нөхцөл:

 • Даатгалын үнэлгээ=ачаа барааны үнэ+тээврийн зардал+ашиг сонирхолд учирсан зардал
 • Ашиг сонирхолд учирсан зардал=(ачаа барааны үнэ+тээврийн зардал)*10%

  В, С нөхцөл:

 • Ачаа барааны дагалдах баримт дээрх үнээр тус тус үнэлнэ.

 Даатгалын хураамж

 • Даатгалын хураамж нь даатгалын зүйлийн нэр төрөл, дамжин өнгөрөх улс орон, тээврийн хэрэгслийн төрөл зэргээс хамааран 0,02%-2,0% хүртэл байна.

 Даатгалын хугацаа

 • Даатгалын хугацаа ачааг тээвэрлэх цэгээс хүлээн авагчийн заасан агуулах, цэг байршилд хүргэгдсэнээс хойш 2 хоногт дуусгавар болно.

 Нөхөн төлбөрийн   бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт