Дотоод ачаа тээврийн даатгал

ДОТООД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар Монгол Улсын аймаг, хотуудын хооронд тээвэрлэгдэж буй ачаа бараанд тээвэрлэлтийн явцад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.

 Даатгалын зүйл

 • Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа

 Даатгалын эрсдэл

  Үндсэн эрсдэл

 • Байгалийн гамшиг;
 • Гал түймэр, дэлбэрэлт;
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлзэл, хэт ачаалал;
 • Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн осол аваар.

  Нэмэлт эрсдэл

 • Хулгай, дээрмийн;
 • Гуравдагч этгээдээс учруулах хохирол.

 Даатгалын үнэлгээ

 • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо ачааг дагалдах баримт бичиг дээрх ачаа барааны үнийн дүнгээр тогтооно

 Даатгалын хураамж

 • Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь замын болон тээврийн хэрэгслийн төрөл, тээвэрлэх зай, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилал, эрсдэлийн түвшингээс хамааран 0,05%-1,8% -иар даатгалын үнэлгээнээс тооцно.

 Даатгалын хугацаа

 • Даатгалын үргэлжлэх хугацаа нь илгээгчээс ачааг тээвэрлэгчид шилжүүлж эхэлсэн үеэс тээвэрлэгч ачааг хүлээн авагчид хүлээлгэж өгөх хүртэл 30 хоног хүртэлх тогтоосон хугацаанд үргэлжилнэ.
 • Даатгалын хугацаа ачааг тээвэрлэх цэгээс хүлээн авагчийн заасан агуулах, цэг байршилд хүргэгдсэнээр дуусгавар болно.

 Нөхөн төлбөрийн   бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт