Хариуцлагын даатгал

ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл

 • Даатгуулагчийн ажил үйлчилгээ явуулж байгаа эзэмшил газар буюу ашиглаж байгаа газарт түүний санаатай бус үйл ажиллагааны улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлын хариуцлага.

Даатгалын эрсдэл

 • Бусдын амь нас эрүүл мэндэд учруулж болох хохирол.
 • Бусдын эд хөрөнгөнд учруулж болох хохирол.

Даатгалын үнэлгээ, хураамж

 • Хариуцлагын нийт хэмжээг тухайн даатгуулагчийн бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог, цар хүрээ, үйлчилгээний чиглэлээс хамааруулан 10 сая төгрөгнөөс багагүй хэмжээгээр тогтооно.
 • Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын доод хэмжээг 500 мянган төгрөгөөр, тэмдэгтийн хураамжийг тогтоосон тарифаар тус тус үнэлж хураамжийг тусгайлан тооцно.
 • Даатгалын нэг удаагийн тохиолдлоор даатгагчийн хүлээх хариуцлагын хэмжээ нийт хариуцлагын дүнгийн 50 хувиас ихгүй байна.
 • Даатгалын хураамжийн хэмжээ даатгуулсан хариуцлагын үнэлгээ болон шүүхийн зардлын  1,0 хувиас багагүй байна.
 • Тэмдэгтийн хураамжийн зардлын даатгалын хураамж нэхэмжлэл тус бүрд 1000 төгрөг байна
 • Даатгуулагчийн өөрийн хүлээх хариуцлагын хэмжээг нийт даатгуулсан хариуцлагын 10 хувиас багагүй байхаар тооцож мөнгөн дүнгээр даатгалын гэрээнд тусгана.

Даатгалын нөхөн төлбөр

 • Даатгагч нь учирсан хохирлыг даатгуулагчийн нэрийн өмнөөс нөхөн олгохдоо Монгол улсын шүүхийн шийдвэр, хохирлын хэмжээг тогтоосон эрх бүхий комиссын акт зэргийг үндэс болгоно. Шүүхийн шийдвэр нь эцсийн шатны шийдвэр байх ба хэрэв даатгуулагч дараагийн шатны шүүхэд давж заалдахаар завдаж байгаа болон давж заалдаж буй бол энэ шатны шүүхийн шийдвэр гартал нөхөн төлбөрийг олгохгүй.
 • Шүүхийн зардлыг жишиг тарифийг үндэслэн даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө.
 • Даатгуулагч нь даатгагчийн өмгөөлөгчийг сонгоогүй тохиолдолд өмгөөлөгчийн зардлыг өөрөө хариуцна.
 • Анхан шатны шүүхээр Даатгагчийн өмгөөлөгч ялагдсан нөхцөлд давж заалдах шатны шүүхээр Даатгуулагч өөрийн өмгөөлөгчийг сонгож ялсан тохиолдолд өмгөөлөгчийн зардлыг нөхөн төлнө.
 • Тэмдэгтийн хураамжийг хуульд заасан хэмжээгээр нөхөн төлнө.
 • Даатгалын тохиолдлын улмаас гуравдагч этгээдийн нэхэмжилсэн нэхэмжлэлийн нийт дүн нь хариуцлагын хэмжээнээс хэтэрсэн үед шүүхийн зардлыг хувь тэнцүүлэн бодож олгоно.

Даатгуулаг-чийн тусгай үүрэг

 • Даатгуулагч Даатгагчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрийн буруутай болохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх, хохирлыг нөхөн төлнө гэж амлалт өгөхгүй байх, гарсан хохирлыг бүрэн болон хэсэгчлэн төлөхгүй байх;
 • Даатгалын тохиолдол бий болсон үед даатгалын гэрээнд тусгагдсан баримт, материалыг өөрийн зардлаар бүрдүүлэн 90 хоногийн дотор даатгагчид хүлээлгэн өгөх.
 • Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд гарсан өөрчлөлтийг цаг тухайд нь даатгагчид мэдэгдэх
Даатгалын хугацаа
 • 1 жил хүртэл
Нөхөн төлбөрийн бүрдүүлэх материал
 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт