Автотээврийн хэрэгслийн иж бүрэн даатгал

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ИЖ БҮРЭН ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар даатгуулагчийн эзэмшиж, ашиглаж байгаа автотээврийн хэрэгсэл зам тээврийн осол орох, зогсоол гаражид байх болон оруулах, гаргах үед учирсан хохирол, хулгай дээрэм, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санаандгүй үйлдлийн улмаас учирсан хохирол зэргийг мөнгөн хэлбэрээр эсвэл сэлбэх, засах, солих зэргээр нөхөн төлнө.

 • Ослын шалтгаанд хэн буруутайг харгалзахгүй даатгуулагчийнхаа хохирлыг шуурхай барагдуулдаг.
 • Даатгалын хураамж жил бүр тогтвортой 5%-иар буурна.

  Даатгалын зүйл

 • Иргэд, аж ахуй нэгжийн эзэмшил, өмчлөлд байгаа А,B,C,D ангиллын тээврийн хэрэгсэл байна.

  Даатгалын эрсдэл

  Үндсэн эрсдэл

 • Мөргөх, мөргөлдөх, шүргэх, шүргэлдэх, шүргүүлэх.
 • Онхолдох, өндрөөс унах.
 • Гадны биетийн гэнэтийн физик үйчлэлд өртөх.
 • Их бие хулгайд алдагдах, дээрэмдүүлэх.
 • Эд анги хулгайд алдагдах.
 • Галд шатах, түлэгдэх, төөнөгдөх, дэлбэрэх.
 • Ус, Чийгэнд гэнэт автах.

  Нэмэлт эрсдэл

 • Сонгосон хамгаалалтын багцаас хамаарна.

  Даатгалын үнэлгээ

 • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо автотээврийн хэрэгслийн тухайн үеийн зах зээлийн үнийг үндэслэн даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно.
 • Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээ зах зээлийн үнээр нь бүрэн даатгуулсан тохиолдолд учирсан хохирлыг 100% нөхөн төлнө.

  Даатгалын хураамж

 • Сонгосон багцаас хамаарч тээврийн хэрэгслийн үнэлгээний 0.6%-с 2.9% хүртэлх дүн

  Даатгалын хугацаа

 • 1 жил хүртэл

 Нөхөн төлбөрийн   бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт