Эд хөрөнгийн даатгал

ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Энэ даатгалаар таны эзэмшиж ашиглаж байгаа бүх төрлийн хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөнд гэнэтийн тооцоологдоогүй хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр хохирол учирсан тохиолдолд даатгагч даатгалын үнэлгээнд багтаан буцаан сэргээх зардлыг нөхөн төлнө.

Хэдийгээр та өөрөөсөө шалтгаалан хөрөнгөндөө учирч болох аливаа эрсдлээс сэргийлж чадах ч танаас үл хамаарч ирэх олон төрлийн эрсдэл байдаг.

  Даатгалын зүйл

 • Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Барилга байгууламж
 • Суурилуулсан болон суурилуулдаггүй төхөөрөмж
 • Оффисын болон гэр ахуйн тавилга эд хогшил
 • Оффисын болон гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл

  Даатгалын эрсдэл

Үндсэн эрсдэл

 • Гал түймэр, дэлбэрэлт.
 • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл.
 • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөл
 • Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи/

Нэмэлт эрсдэл

 • Даатгуулагч шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хураамж төлснөөр доорх эрсдэлээс сонгон даатгуулах боломжтой
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл
 • Ахуйн эрсдэл
 • Хулгай дээрэм түүний үр дагавар

  Даатгалын үнэлгээ

 • Даатгалын үнэлгээг даатгалын зүйлийн зах зээлийн үнийг баримтлан тогтоох ба даатгуулах хөрөнгө нь доорх шинжийг агуулсан байна.
 • Өмчлөгч, эзэмшигч нь тодорхой байх
 • Зах зээлийн үнэ тодорхойлогдохуйц байх
 • Бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнээс ялгарах марк серийн дугаартай байх.

  Даатгалын хураамж

 • Үнэлгээний дүн, даатгалын зүйлээс хамааран 0.1%-1.5%

  Даатгалын хугацаа

 • 1 жил хүртэл

 Нөхөн төлбөрийн       бүрдүүлэх материал

 • Өргөдөл, Албан бичиг
 • Даатгалын гэрээ, баталгаа
 • Мэргэжлийн байгууллагын акт, баримт, дүгнэлт, тодорхойлолт, хохирлын үнэлгээ
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримт