ОНЦЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Тээврийн хэрэгслийн даатгал

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Та тээврийн хэрэгслээ даатгуулснаар замын хөдөлгөөнд оролцож байхдаа өөрийн буруугаас болж зам тээврийн осол гаргахад таны өөрийн тээврийн хэрэгсэлд учрах хохирол, зогсоол болон гаражид байх үеийн эрсдэл, хулгайн эрсдэл зэрэг эрсдэлүүд учрахад та хохиролоо даатгалаараа барагдуулж болно.

Хэн даатгуулах вэ?

Тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч бүр

Тээврийн хэрэгслээ зээлийн барьцаанд тавьсан иргэд

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн

Зориулалтын зогсоол, гаражид байх үеийн

Гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлийн

Хулгайн

Байгалийн

Жижиг эд ангийн хулгайн

Даатгалын үнэлгээ

Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнэлгээгээр

Харилцан тохиролцож

Даатгалын хураамж

1%-4% хүртэлх багцуудаас сонгох боломжтой

Нөхөн төлбөр авахдаа ямар материал бүрдүүлэх вэ?

Автосос дуудаж ослыг баталгаажуулах /7000-3000/

Замын цагдаагийн байгууллагын ослын дүгнэлт, тодорхойлолт

Даатгалын гэрээ

Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хуулбар

Эрх бүхий байгууллагын хохирол үнэлгээний тайлан