ОНЦЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хязгааргүй v2.0

Хэн даатгуулах вэ?

Хаан Даатгалд Жолоочийн даатгалыг Жолоочийн тоо хязгааргүй нөхцөлөөр хийлгэсэн В ангилалын тээврийн хэрэгсэл өмчлөгч бүр

Ямар эрсдэлээс даатгуулах вэ?

Замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын :
Амь нас
Эрүүл мэнд
Эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

Даатгалын үнэлгээ

10,000,000 төгрөг

Даатгалын хураамж 

1,000 төгрөг

Нөхөн төлбөр авахад бүрдүүлэх материал

Жолоочийн хариуцлагын даатгалтай ижил